You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Hoạt động chung > PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA MTTQ VIỆT NAM TỈNH GIA LAI THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA MTTQ VIỆT NAM TỈNH GIA LAI THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

10/10/2017
        Trong những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tích cực phát huy vai trò, vị trí của mình thông qua việc triển khai đồng bộ chương trình hành động do Đại hội Mặt trận các cấp đề ra nhất là từ việc thực hiện các văn bản pháp luật mới, Hiến pháp 2013, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…đã góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của tỉnh; vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng được khẳng định và nâng cao trong xã hội. Xác định việc tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp trong tình hình mới. Bởi vậy, Mặt trận Tổ quốc các cấp phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mình với phương châm: nắm vững các chương trình Nghị quyết của Đảng, chính sách, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của Trung ương MTTQ Việt Nam, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, tranh thủ sự phối hợp của chính quyền đoàn thể; củng cố xây dựng nguồn nhân lực cán bộ chuyên trách, lực lượng cộng tác viên nắm vững tình hình diễn biến trong phát triển kinh tế xã hội, trật tự an toàn, an sinh xã hội và dư luận trong nhân dân; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện khoa học khách quan đảm bảo kiên quyết phòng chống mọi biểu hiện tiêu cực trong xã hội tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

         Việc thực hiện Quyết định số 217- QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội và quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc ban hành quy định MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam được triển khai mạnh mẽ đồng bộ, hàng năm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn Mặt trận các cấp triển khai công tác giám sát trên một số lĩnh vực, đồng thời đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thông báo các nội dung dự thảo các văn bản, kế hoạch cần phản biện trong năm với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Qua 3 năm triển khai, nhiều kiến nghị sau giám sát đã được các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nghiêm túc tiếp thu và thực hiện như: giám sát “việc giải quyết chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công”, “việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015”, “việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn tỉnh”, “việc thực hiện pháp luật về cấp thẻ bảo hiểm Y tế”, “việc tổ chức,triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới”, “việc chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế tư nhân”, “việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân”, “việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013 - 2016”. Đến nay một số huyện, thị xã, thành phố cũng đã tổ chức phản biện xã hội và tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương với các tầng lớp nhân dân.         Tại các buổi đối thoại người dân và lãnh đạo địa phương đã trao đổi thẳng thắn, cởi mở và giải quyết các vấn đề nổi cộm ở địa phương, cơ sở làm tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước ta. Chủ trì phối hợp với Ủy ban bầu cử, Thường trực hội đồng nhân dân cùng cấp tiến hành các bước hiệp thương giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp với tinh thần phát huy dân chủ đồng thời giám sát quá trình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt đẹp.
        Bên cạnh các nội dung nêu trên trong những năm qua MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tích cực triển khai các phong trào, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vương lên thoát nghèo bền vững”, “Quỹ vì người nghèo”…
Để công tác giám sát có hiệu quả, rộng khắp trên mọi lĩnh vực đời sống nhất là tại cơ sở thì việc kiện toàn và củng cố hoạt động của 222 Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng và 2.161 tổ hòa giải cơ sở luôn được Mặt trận các cấp quan tâm các tổ hòa giải đã tiến hành hòa giải thành hàng trăm vụ việc góp phần giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở, tình nghĩa xóm làng ngày càng gắn bó hơn. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định từ đó đã góp phần hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp, đông người; các cuộc tiếp xúc cử tri cũng được phối hợp tổ chức chặt chẽ, đồng bộ đổi mới về nội dung, hình thức, nhiều ý kiến kiến nghị sát với tình hình thực tế tại địa phương; đồng thời phát huy dân chủ trực tiếp, gián tiếp ngay từ cơ sở tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
        Trong thời gian qua, hoạt động của Ban Thường trực, cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp có nhiều tiến bộ, từng bước khắc phục tính hình thức trong triển khai nhiệm vụ đã đi vào hướng chuyên sâu, cụ thể, thiết thực với nhiều hoạt động từ cơ sở. Công tác tổng hợp tình hình, xây dựng các báo cáo, chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ngày đạt chất lượng; các nội dung tham gia với cấp uỷ Đảng, chính quyền, các đoàn thể cùng cấp, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị.
       Cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách, ở cấp tỉnh đã thành lập 03 Hội đồng tư vấn đó là: Hội đồng tư vấn về kinh tế - xã hội, Hội đồng tư vấn về Dân tộc – Tôn giáo và đối ngoại Nhân dân, Hội đồng tư vấn Pháp luật. Ở cấp huyện, xã ở một số nơi đã thành lập các Ban Tư vấn, Tổ tư vấn thuộc cấp mình với sự tham gia của các vị am hiểu pháp luật, tâm huyết ở các lĩnh vực tham gia nghiên cứu tư vấn cho Ban Thường trực và Ủy ban MTTQ cùng cấp nhiều nơi; Mặt trận các cấp luôn tranh thủ ý kiến của các vị lão thành cách mạng, nhân sỹ, trí thức, cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng dân cư để xây dựng, thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động hàng năm; thông qua hoạt động của các cá nhân tiêu biểu nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tâm trạng trong các tầng lớp nhân dân để kịp thời đề xuất những ý kiến, kiến nghị với Đảng, nhà nước tại các kỳ họp của cấp ủy, kỳ họp HĐND, UBND cùng cấp, góp ý xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tạo sự đồng thuận trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Như vậy, công tác xây dựng chính quyền của Mặt trận các cấp đã có những đóng góp quan trọng trong nhiệm vụ chung của tỉnh, tuy nhiên để phát huy tốt hơn nữa vai trò của Mặt trận trong công tác xây dựng chính quyền trong giai đoạn hiện nay cần khắc phục một số tồn tại hạn chế đó là: Công tác phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng có lúc, có nơi còn nặng về hình thức, thiếu đồng bộ. Trong tổ chức và hoạt động xây dựng chính quyền của Mặt trận các cấp có nơi còn lung túng; đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chưa đồng đều; Chất lượng hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, phường, thị trấn và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư một số nơi còn nhiều yếu kém, chưa thể hiện được vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận trong tình hình mới.
        Do vậy, trong thời gian tới Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục phát huy những mặt tích cực đã đạt được và từng bước khắc phục những tồn tại hạn chế; tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ để công tác tham gia xây dựng chính quyền đạt được hiệu quả cao hơn./.
         Nguyễn Thành Nuôi – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 
CÁC TIN KHÁC
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (23/09/2020)
Phát động cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020) (21/09/2020)
Thành phố Pleiku: Tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương các vị già làng, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020 (18/09/2020)
Đak Đoa tổ chức gặp mặt Người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2020 (18/09/2020)
GƯƠNG CHỦ TỊCH MẶT TRẬN PHƯỜNG TIÊU BIỂU (17/09/2020)
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hội Thương, Thành phố Pleiku: Điểm sáng trong công tác chăm lo cho hộ nghèo. (15/09/2020)
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra từ ngày 27 đến 30 tháng 9 năm 2020 (15/09/2020)
Ủy ban MTTQ tỉnh biểu dương gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020 (10/09/2020)
XÃ PHÚ AN, HUYỆN ĐĂK PƠ RA MẮT MÔ HÌNH “KHU DÂN CƯ TỰ QUẢN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG” (03/09/2020)
MÔ HÌNH “CON ĐƯỜNG HOA ĐẠI ĐOÀN KẾT” (29/08/2020)
UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM THỊ XÃ AN KHÊ TỔ CHỨC “NGÀY CƠ SỞ” NĂM 2020 (29/08/2020)
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa thăm, tặng quà Hội Thánh Tin Lành Plei Sao (xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa). (27/08/2020)
Hội nghị ra mắt cuốn sách “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Pleiku 1930-2015” (24/08/2020)
KIỂM TRA CÔNG TÁC CHUẨN BỊ SƠ KẾT 05 NĂM THI HÀNH LUẬT MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM NĂM 2015 (19/08/2020)
Bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo tại xã Ia Pết (11/08/2020)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai